top of page

Beleid

1. TERMINOLOGIE

In de algemene verkoopvoorwaarden maken wij gebruik van de volgende begrippen:

 • Huurovereenkomst: De overeenkomst krachtens dewelke de eigenaar zich verbindt tot het leveren van een verblijf in de vakantiewoning.

 • Klant: De persoon of de groep personen die een vakantieverblijf zullen doorbrengen of de persoon of personen verantwoordelijk in hun naam voor de ondertekening van de overeenkomst.

 • Eigenaar: De wettelijke eigenaar, de vertegenwoordiger van de eigenaar of de zaakvoerder die de woning ter beschikking stelt waarvan de huurovereenkomst het voorwerp is. Wij zullen enkel het begrip ‘eigenaar’ gebruiken.

 • Werkdagen: Van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

 • Volle dagen: Van maandag tot zondag, elke dag inbegrepen.

 • Werkuren: Van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 17u00, met uitzondering van feestdagen.

 • Communicatiekosten: Kosten fax, telefoon en internetcommunicatie.

 • Tarieven: De tarieven vermeld in de procedure zijn B.T.W. inbegrepen wanneer deze belasting van toepassing is.

 • Aankomst-/vertrekdatum: De aankomstdatum heeft betrekking op de eerste dag van het verblijf. De vertrekdatum heeft betrekking op datum van het einde van het verblijf.

 

2. HET AFSLUITEN VAN EEN HUUROVEREENKOMST

 1. De klant richt aan de eigenaar een boekingsaanvraag via de internetsite van Maison Himbe.

 2. De eigenaar registreert deze aanvraag en bezorgt de klant per e-mail een bestelbon die het voorwerp van zijn aanvraag beschrijft in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De eigenaar onderzoekt de mogelijkheden om deze aanvraag in te willigen. Met dit doel contacteert de eigenaar eventueel de klant teneinde bijkomende informatie te verkrijgen.

 3. De huurovereenkomst treedt in werking vanaf het moment dat de klant een schriftelijke bevestiging van de boeking ontvangt van de eigenaar. Deze bevestiging wordt hem bezorgd per elektronische post. Op dit ogenblik wordt de boeking geacht definitief te zijn, de overeenkomst is afgesloten en kan aanleiding geven tot de betaling van annulatiekosten in geval van verbreking.

 4. Voor zover de bevestiging van de reserveringsaanvraag de aankomstdatum minstens 10 volledige weken voorafgaat – en enkel in dat geval – heeft de klant het recht om af te zien van de overeenkomst gedurende een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen van de dag volgend op de reserveringsaanvraag. Deze annulatie dient te gebeuren via reservations@maisonhimbe.be. De boekingskosten zijn echter steeds ten laste van de klant.

 5. Deze bepaling met betrekking tot de bedenktermijn van 14 kalenderdagen en de mogelijkheid om een boeking over te dragen zonder bijkomende kosten zijn niet van toepassing voor de reserveringsaanvragen ingevoerd gedurende de laatste 10 weken vóór de aankomstdatum. De bepalingen betreffende de annulatie, zoals beschreven in artikel 9, zijn dan van toepassing.

 6. De betaling van het verblijf geldt als een integrale aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en het Huisreglement voorgeschreven door de eigenaar.

 

3. INFORMATIE BEZORGD DOOR DE KLANT

 1. De klant is ertoe gehouden aan de eigenaar,  vóór het afsluiten van de overeenkomst, alle informatie te bezorgen die hem persoonlijk en de andere leden van de groep betreffen en die een invloed kunnen hebben op het afsluiten of het uitvoeren van de overeenkomst. Het betreft, onder andere, de hoedanigheid of de samenstelling van de groep en het aantal volwassen en kinderen. Gebrek aan informatie, gegeven door de klant, kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijkomende kosten kunnen dan worden geïnd onder de voorwaarden omschreven in artikel 6, of het contract kan verbroken worden onder de voorwaarden van artikel 11.3.

Onder ‘samenstelling van de groep’ wordt verstaan het aantal personen die het huis bewonen overdag of ’s nachts, dit inclusief dagbezoekers. De klant dient zich te verplichten t.o.v. het maximum aantal personen dat bij huisbeschrijving vermeld staat. Overschrijding van deze regel wordt zowel overdag als ’s nachts niet toegelaten. Indien duidelijke tekens van overschrijding zich voordoen behoudt de eigenaar zich het recht voor te allen tijden de woning te betreden ten einde de situatie ter plaatse op te nemen en de overeenkomst te verbreken zoals reeds omschreven in het Huisreglement.

 1. Ten laatste bij de aankomst ter plaatse is de klant ertoe gehouden zijn bankgegevens (titularis van de rekening, adres en bankrekeningnummer, codes BIC en IBAN) te bezorgen voor de terugbetaling van de waarborg.

 2. Op vraag van een openbare overheid zullen de bewoners hun identiteitskaart of hun paspoort tonen zodat hun gegevens kunnen worden overgeschreven in de formulieren ad hoc.

 

4. DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST

 1. De huuraanbiedingen, opgenomen in de publicaties van de eigenaar, maken integraal deel uit van de overeenkomst. De eigenaar is niet gehouden door evidente fouten aanwezig in één van haar publicaties.

 2. Een huuraanbieding opgenomen in één van de de publicaties van de eigenaar is enkel geldig binnen de perken van de beschikbaarheid van de aangeboden goederen. De eigenaar kan op elk ogenblik beslissen een aanbieding tijdelijk of definitief in te trekken.

 3. De klant is verplicht het Huisreglement en de Algemene Voorwaarden, voor akkoord ondertekend bij de boeking, te eerbiedigen. Ze maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant.

 4. Betaling van de waarborg wordt erkend als een volledige aanvaarding van zowel de Algemene Voorwaarden als het Huisreglement.

 5. De informatie bevat in de publicaties van de eigenaar zijn echter uitgesloten van het toepassingsgebied van de overeenkomst in de volgende voorwaarden:

 • De aanpassingen ten aanzien van de oorsprokelijke informatie dewelke schriftelijk aan de klant werden meegedeeld vóór het afsluiten van de overeenkomst

 • De aanpassingen ten aanzien van de oorspronkelijke informatie dewelke schriftelijk aan de klanten werden meegedeeld na het afsluiten van de overeenkomst en het voorwerp hebben uitgemaakt van een schriftelijk akkoord tussen de betrokken partijen

 

5. BETALINGSMODALITEITEN

 1. Het saldo van de waarborg (€875,00) dient in het bezit te zijn van de eigenaar binnen de 8 werkdagen na bevestiging van de reservatie. Indien de reservatie minder dan 4 weken vóór de aankomstdatum gedaan wordt dient zowel de waarborg als het volledige boekingsbedrag onmiddellijk te worden betaald.

 2. Voor reservaties die gedaan worden meer dan 10 weken vóór de aankomstdatum moet het huurbedrag minimum 8 weken vóór de aankomstdatum betaald zijn.

 3. Voor reservaties die gedaan worden minder dan 8 weken, maar langer dan 4 weken vóór de aankomstdatum moet het huurbedrag minimum 4 weken vóór de aankomstdatum betaald zijn.

 4. Voor reservaties die gedaan worden minder dan 4 weken vóór de aankomstdatum moet het huurbedrag inclusief de waarborg onmiddellijk betaald worden.

 5. De betaling van het bedrag geschiedt per schriftelijke overschrijving, alle bankkosten zijnde ten laste van de klant. De eigenaar beschouwt als betalingsdatum de datum op dewelke zij over het bedrag beschikt op haar bankrekening. Op vraag van de eigenaar dient de klant het betalingsbewijs dat hem is bestemd voor te leggen.

 6. Indien de betaling niet verricht wordt binnen de termijn, komt de klant tekort aan zijn verplichtingen en zal de eigenaar een betaligsherinnering aan de klant richten, hem gebiedend het nodige te doen binnen een termijn van 3 dagen maximum. Indien na deze termijn de betaling niet werd verricht, zal de overeenkomst van rechtswege verbroken worden. De eigenaar is er dan toe gerechtigd om annulatiekosten in rekening te brengen van de klant overeenkomstig artikel 9.

 7. De klant dewelke zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van de eigenaar niet heeft vervuld, is een intrest van 1% per maand laattijdigheid verschuldigd. Bovendien zal hij tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een bedrag van 15% van het onbetaald bedrag ten titel van schadevergoeding verschuldigd zijn met een minimum van €100 en zonder nadeel van de inningskosten.

 8. Met een betaling zoals omschreven in voorgaande bepalingen gaat de klant integraal akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Huisreglement.

6.HUURBEDRAG

 1. Het gepubliceerde huurbedrag wordt begrepen per verblijfperiode. De verblijfstaks en de ter plaatse te betalen of vooraf te betalen kosten (art. 5) en gekend door de eigenaar op het moment van de druk van de publicatie worden eveneens vermeld. Een waarborg kan worden geëist door de eigenaar bij aankomst (art. 13).

 2. De prijzen en tarieven gepubliceerd door de eigenaar zijn B.T.W. inclusief en worden bezorgd ter goeder trouw. De eigenaar kan niet gehouden worden tot evidente fouten of nalatigheden.

 

7. INFORMATIE AAN DE KLANT

 1. Ten laatste bij het afsluiten van de overeenkomst zal de eigenaar de volgende informatie aan de klant bezorgen:

 • Datum en uur van aankomst en vertrek. Standaard aankomsttijd is om 17u00. Standaard vertrektijden zijn op vrijdag om 10u00 en op zondag om 18u00.

 • Huurbedrag

 • Beschrijving van de kosten en verblijfskosten ter plaatse te betalen of aan Maison Himbe te betalen vóór de dag van aankomst

 • Bedrag voor de waarborg aan Maison Himbe te betalen minimum zeven werkdagen vóór de dag van aankomst

  1. Andere informatie zal bezorgd worden aan de klant na betaling van het volledig bedrag, dit inclusief eventuele waarborg en verblijfskosten, verschuldigd aan de eigenaar en vóór de datum van het begin van het verblijf. Bovenop het volledige adres van de vakantiewoning en de routebeschrijving, zal hij de voucher/verblijfticket ontvangen dat de betaling bewijst van het huurbedrag en de ter plaatse te betalen kosten vermeldt.

  2. De Algemene Voorwaarden en het Huisreglement zijn te allen tijde te raadplegen via de website van Maison Himbe en worden de klant toegestuurd samen met het verzoek tot betaling van de waarborg en met de reservatiemail die de klant ontvangt minstens 4 weken vóór de vertrekdatum.

Uitvoering van de betaling door de klant geldt als aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en het Huisreglement.

 

8. WIJZIGINGEN AANGEVRAAGD DOOR DE KLANT

 1. Eénmaal de boeking bevestigd, brengen wijzigingen die aangevraagd zouden kunnen worden door de klant met betrekking tot de voorwaarden van de bevestiging, zoals de datum van het verbljf, het gereserveerde goed, … kosten teweeg ten laste van de klant. Deze wijzigingen worden beschouwd als een overdracht van boeking en dienen aangevraagd te worden ten laatste acht weken vóór het begin van het verblijf. Ze moeten noodzakelijkerwijze worden gemotiveerd, aanvaard door de eigenaar en schriftelijk worden betekend. De teweeg gebrachte kosten bedragen €40. Het bedrag van het verblijf en de bijkomende kosten van de overdracht van boeking dienen voldaan te worden volgens de modaliteiten zoals voorzien in artikel 5.

 2. In de periode van acht weken voorafgaand aan het begin van het verblijf worden overdrachten van boekingen gelijkgesteld met annulaties op dewelke de voorwaarden van artikel 9 toepasselijk zijn.

 3. De eigenaar moet antwoorden op elke vraag van overdracht van boeking en zo snel als mogelijk een beslissing nemen. Indien de eigenaar het verzoek van de klant niet kan inwilligen heeft deze laatste de mogelijkheid om het verblijf schriftelijk te annuleren overeenkomstig artikel 9 en dit ten laatste vijf dagen na de betekenig door de eigenaar.

 4. De klant kan geen terugbetaling eisen in het geval hij het verblijf zou inkorten.

 5. Wordt eveneens beschouwd als een overdracht van boeking, de overdracht door de klant van het huurrecht aan een derde. De beneficiaris van deze overdracht dient te beantwoorden aan dezelfde contractuele voorwaarden als de overdragende partij. Deze wijziging dient meegedeeld  en behandeld te worden door de eigenaar overeenkomstig voorafgaande alinea’s. De overdragende partij en beneficiaris zijn solidair verantwoordelijk voor de betaling van het huurbedrag en van de kosten van de overdracht van de boeking (€20).

 

9. ANNULATIE DOOR DE KLANT

 1. De klant heeft het recht af te zien van de overeenkomst binnen de strikte grenzen van artikelen 2.4. en 2.6.

 2. De klant kan op elk ogenblik zijn overeenkomst annuleren, uitsluitend per aangetekend schrijven. Eénmaal de termijn voor de afstand voorbij is, is hij echter de boekingkosten (€20) en de annulatiekosten verschuldigd. De annulatiekosten worden als volgt berekend:

 • Voor een annulatie tot 10 weken vóór aankomstdatum: kosteloos

 • Voor een annulatie tot 8 weken vóór aankomstdatum: 25% van de waarborg (€218,75)

 • Voor een annulatie tot 4 weken vóór aankomstdatum: 50% van de waarborg (€437,50)

 • Voor een annulatie binnen de 4 weken vóór aankomstdatum: 100% van de waarborg (€875,00)

De annulatie treedt in werking de werkdag gedurende dewelke de eigenaar kenis neemt van het geschrift van de klant, de stempel van de post geldend als bewijs, voor zover deze kennisname plaatsvindt gedurende de werkuren. Bij gebreke zal het in werking treden de eerstvolgende werkdag.

 

10. WIJZIGING OF ANNULATIE VERRICHT DOOR DE EIGENAAR

 1. De eigenaar heeft het recht om een boeking te weigeren zonder hiervoor de reden aan te geven.

 2. De eigenaar heeft het recht om de bestemming van het verblijf (= vakantiewoning) te wijzigen wegens bijzondere omstandigheden. Onder bijzondere omstandigheden worden verstaan evenementen die het afleveren van essentiële elementen opgenomen in de huurovereenkomst kunnen belemmeren. Indien de oorzaak van deze wijziging te wijten is aan de klant, zal het bedrag van de schade ten laste van de klant worden gebracht. Indien deze wijziging te wijten is aan de verantwoordelijkheid van de eigenaar zal het bedrag van de schade ten laste worden gebracht van deze laatste onder voorwaarden van de artikelen 10 en 12. Indien deze wijzigingen noch van de verantwoordelijkheid van de eigenaar, noch van de klant zijn, zal elke partij haar eigen schade dragen.

 3. In geval de wijziging niet de verantwoordelijkheid is van de klant, is de eigenaar ertoe gehouden een aanbod tot verblijf te doen gedurende een andere periode. Indien de eigenaar niet in staat is een alternatieve gelijkwaardige oplossing aan te bieden of indien de klant deze oplossing niet aanvaardt, zal de eigenaar gedwongen worden de overeenkomst te verbreken en aan de klant een deel van de prijs van het verblijf terug te betalen berekend op een pro rata van het saldo van de gehuurde dagen en de niet-gebruikte dagen.

 4. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te schorsen of te annuleren vóór de datum van het begin van het verblijf zonder storting van welkdanige schadevergoeding in geval de klant zijn betalingsverplichtingen niet heeft voldaan. De klant is dan tevens de annulatiekosten verschuldigd. De eigenaar behoudt zich eveneens het recht voor de huurovereenkomst te onderbreken gedurende de duur van het verblijf onder de voorwaarden van artikel 11.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

 1. De persoon die in eigen naam of voor rekening van een derde een overeenkomst sluit is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. Zo is ze wettelijk aansprakelijk voor de handelingen van de andere leden van de groep, hierin begrepen de schade aangericht door deze laatste.

 2. De klant is ertoe gehouden de woning, de buren en de omgeving te respecteren, ook wat betreft geluidsoverlast. Hij gebruikt het huis als een goede huisvader overeenkomstig de richtlijnen gegeven door de eigenaar (Huisreglement). Hij verbindt zich ertoe zijn huuraansprakelijkheid te dekken tegen risico’s als glasbreuk, brand- en waterschade.

 3. De klant die door zijn gedrag ongemakken veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken die de goede uitvoering of het goed gevolg van de huurovereenkomst in gevaar brengt kan zich eraan verwachten dat de eigenaar zijn schikkingen dienaangaande treft. De kosten die voortvloeien uit een onderbreking van de huur zijn ten laste van de klant voor zover de ongemakken en de hinder kunnen toegeschreven worden aan (één van) de bewoners. Elke schadeloosstelling van de klant is in dit geval uitgesloten.

 4. De klant is ertoe gehouden onmiddellijk de eigenaar te informeren van elke schade aan het verhuurde gebouw of de inhoud ervan. De herstellingen of aankopen ten gevolge van dit voorval zullen onmiddellijk worden vergoed door de klant aan de eigenaar. De klant is verantwoordelijk voor elke schade die door hem of eender welke andere bewoner of eventuele bezoeker werd veroorzaakt, zelfs in geval deze schade na hun vertrek werd vastgesteld.

 5. De klant is ertoe gehouden de uren van aankomst en vertrek te respecteren zoals voorzien in de huurovereenkomst. Eventuele moeilijkheden zullen zo snel als mogelijk worden meegedeeld aan de eigenaar teneinde de nodige schikkingen te treffen om een ander uur van aankomst of vertrek overeen te komen. In geval van het overtreffen van het uur van vertrek door de klant heeft de eigenaar het recht de betaling van een bijkomende dag huur te eisen.

 6. De klant is ertoe gehouden het aantal personen dat de woning kan ontvangen niet te overschrijden. In geval van overschrijding is de eigenaar ertoe gerechtigd de toegang tot het gebouw te weigeren zonder dat de klant een schadeloosstelling kan eisen.

 7. De eigenaar is eveneens gerechtigd de toegang tot het gebouw te weigeren zonder schadeloosstelling in het geval de klant vergezeld is van één of meerdere huisdieren.

 8. Het bedrag voor de waarborg en het moment van vordering worden vermeld op de huisbeschrijving en het toegangsbewijs. In geval van (volledige) niet-betaling van het bedrag van de waarborg, om welke reden ook, is de eigenaar ertoe gerechtigd de toegang tot het gebouw te weigeren zonder dat de klant hiervoor eender welke vergoeding kan vragen. De huurovereenkomst wordt alsdan als verbroken beschouwd op de datum van het begin van het verblijf door schuld van de klant.

 9. De klant is ertoe gehouden het gebouw en zijn inhoud opgeruimd en schoongemaakt terug te bezorgen, zelfs indien een bijkomende schoonmaak is voorzien door de eigenaar. Meer in het bijzonder dient het huis geveegd te worden, de afwas gedaan te zijn, de barbecue proper gemaakt te zijn, alles opgeruimd te zijn en de eventueel verplaatste meubels terug op hun oorspronkelijke plaats te staan. De eigenaar is ertoe gerechtigd een specifieke vergoeding te vragen in geval de schoonmaak en de op orde stelling van de woningen meer tijd vereisen dan gewoonlijk.

 10. Een bijzondere zorg wordt besteed aan het beddengoed. Indien zou blijken dat het materiaal is bezoedeld, behoudt de eigenaar zich het recht voor een inhouding te verrichten op de waarborg voor de bijkomende schoonmaakkosten.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR

 1. Maison Himbe is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst in functie van de redelijke verwachtingen van de klant op basis van de contractuele verplichtingen.

 2. De aansprakelijkheid van de eigenaar kan niet ingeroepen worden in de volgende gevallen:

 • Een tekortkoming voorkomend wegens de schuld van de klant;

 • Een tekortkoming toe te schrijven aan een derde vreemd aan de huidige overeenkomst (hierin inbegrepen de eigenaar);

 • Een tekortkoming voorkomend ten gevolge van een evenement dat betrekking heeft op een derde waarvan de prestaties deel uitmaken van deze overeenkomst terwijl alle andere maatregelen werden genomen teneinde deze tekortkoming te voorkomen of eraan  te verhelpen.

  1. Maison Himbe is niet verantwoordelijk voor de verliezen, diefstallen, schade, verwondingen en nalatigheden veroorzaakt aan of door de klanten en/of bewoners tijdens het verblijf.

  2. Maison Himbe is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en handelingen of tekortkomingen begaan door zijn aangestelden handelend in het kader van hun functie. Elk akkoord of toestemming gegeven door Maison Himbe moet noodzakelijkerwijze schriftelijk bevestigd worden bij gebreke waarvan ze wordt geacht onbestaande te zijn.

  3. In alle gevallen waar de aansprakelijkheid van Maison Himbe is betrokken, zal de terugbetaling die ze zou moeten betalen ter herstel van alle geleden schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, het bedrag van de ontvangen huursom niet kunnen overschrijden.

 

13. WAARBORG

De waarborg wordt teruggestort op de rekening van de klant binnen de 20 werkdagen na vertrekdatum. Deze termijn van 20 werkdagen kan eventueel worden verlengd in het geval de eigenaar, ondanks zijn manifeste goede wil, niet beschikte over de correcte bankgegevens van de klant (bankrekeningnummer, BIC nummer, IBAN nummer) noodzakelijk voor een terugbetaling van de waarborg zonder het afnemen van bankkosten. Deze procedure tot late terugbetaling van de waarborg geeft aan de eigenaar de mogelijkheid een inspectie van de plaatsen te doen na het vertrek van de klant en zich derhalve te verzekeren van de afwezigheid van huurschade.

 

14. KLACHTEN

 1. Een klacht voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst dient onmiddellijk te worden meegedeeld aan Maison Himbe per post met ontvangstbewijs.

 2. Een tekortkoming vastgesteld gedurende de uitvoering van de overeenkomst dient onmiddellijk meegedeeld te worden of ten laatste binnen de 24 uren (op straffe van verval) aan de eigenaar zodat alle maatregelen  onmiddellijk kunnen genomen worden of dat een bewijs van deze tekortkoming kan worden vastgesteld.

 3. Bij gebreke aan een adequate oplossing zal de klant ter plaatse met de eigenaar een klachtenformulier invullen geleverd door deze laatste. Dit document, opgesteld in dubbel exemplaar, zal ondertekend worden door de klant en de eigenaar.

 

15. GESCHILLEN

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil voortvloeiend uit de huidige overeenkomst zal worden voorgelegd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, Bilzen of Hasselt. 

bottom of page